آموزش AutoCAD 2020 پرند

115.500 تومان

30% Off

  • فروش ویژه

توضیحات محصول

آموزش AutoCAD 2020 – دوره مقدماتی

١ – مبانی کار با نرم افزار
مقدمه – ورود به برنامه – محیط عمومی برنامه (١) – محیط عمومی برنامه (٢) – نوار ابزار Quick Access – آشنایی با Workspace ها

٢ – کار با فایل ها
ایجاد یک سند جدید – تعیین واحد اندازه گیری – ذخیره فایل ها – باز کردن فایل ها – کار با Application Menu

٣ – مبانی مختصات دهی
اصول کار با دستگاه های مختصات – مقدمات مختصات دهی

۴ – روش مختصات دهی مطلق
مختصات دهی مطلق (۱) – مختصات دهی مطلق (۲) – ترسیم با روش مختصات دهی مطلق

۵ – روش مختصات دهی نسبی
مختصات دهی نسبی مطلق – کاربرد Dynamic Input – مختصات دهی نسبی قطبی – ترسیم اشکال با روش نسبی قطبی

۶ – کار در محیط کاری
کاربرد ماوس – تغییر بزرگنمایی – کار با Grid ها

٧ – کاربرد روش Ortho
روش مختصات دهی Ortho – ترسیم اشکال توسط روش Ortho

٨ – ایجاد اشکال ترکیبی
تعیین زوایای اشکال ترکیبی – ترسیم اشکال ترکیبی

٩ – ترسیم دایره
کار با دستور Center Radius – کار با دستور Center Diameter – ترسیم دایره توسط نقاط – ترسیم دایره به کمک مماس ها

١٠ – دستگیره های (Osnap (۱
قابلیت Object Snap – کار با دستگیره Endpoint – کار با دستگیره Midpoint – تعیین نقاط تلاقی و تقاطع – تعیین امتداد خط و مرکز دایره – کار با دستگیره Quadrant

١١ – دستگیره های (Osnap (۲
کنترل عمود بودن خطوط – کنترل موازی بودن خطوط – ترسیم در راستای انتخابی – ترسیم در فواصل مشخص – دستگیره Mid Between 2 Points – تنظیمات قابلیت Osnap

١٢ – تکثیر و برش
کار با دستور Copy – کار با دستور Offset – کار با دستور Trim – کاربرد دستور Trim

١٣ – ترسیم اشکال پیچیده
ترسیم اشکال پیچیده (1) – ترسیم اشکال پیچیده (۲)

١۴ – کار با دستور Extend
کار با دستور Extend

١۵ – روش های انتخاب
روش انتخاب Single – روش انتخاب Window – روش های انتخاب Box و All – روش های انتخاب WP و CP – روش انتخاب Fence

١۶ – جابه جا کردن و چرخاندن اشکال
جابه جا کردن اشکال – چرخاندن اشکال

١٧ – قرینه سازی و تغییر ابعاد
قرینه سازی توسط خط محور – قرینه سازی بدون خط محور – تغییر ابعاد اشکال

١٨ – ترسیم و ویرایش مستطیل
کار با ابزار Rectangle – نقش Chamfer در طراحی مستطیل – نقش دستورهای Fillet و Width – ترسیم بر پایه اشکال ساده

١٩ – کار با دستور Stretch
افزایش ابعاد توسط دستور Stretch – کاهش ابعاد توسط دستور Stretch

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

آموزش AutoCAD 2020 – دوره متوسط

۱ – ترسیم و تنظیمات کمان
روش های ترسیم کمان (۱) – روش های ترسیم کمان (۲) – دستور Lengthen در خطوط – دستور Lengthen در کمان ها

۲ – کاربرد روش های طراحی
کاربرد روش های طراحی (1) – کاربرد روش های طراحی (۲) – کاربرد روش های طراحی (۳)

۳ – چندضلعی و Polyline
ترسیم چندضلعی به روش Center – ترسیم چندضلعی به روش Edge – کار با ابزار Polyline – کار با دستور Halfwidth – سایر دستورات ابزار Polyline – کار با Splineها

۴ – کار با Fillet و Chamfer
روش گرد کردن زوایا – کار با دستور Chamfer

۵ – دستورات ویرایشی در پروژه
دستورات ویرایشی در پروژه (۱) – دستورات ویرایشی در پروژه (۲) – دستورات ویرایشی در پروژه (۳)

۶ – پروژه طراحی شیر آب
طراحی اولیه شیر آب – کاربرد دستور Mirror – طراحی قسمت پایینی – تکمیل طراحی شیر آب

۷ – پروژه طراحی قلاب
طراحی اولیه قلاب – کاربرد خطوط راهنما – طراحی قسمت چپ قلاب – طراحی قسمت راست قلاب

۸ – ترسیم بیضی
روش ترسیم بیضی – کار در نمای ایزومتریک

۹ – ترسیم خطوط بی انتها
ابزار Construction Line – ترسیم خطوط افقی و عمودی – خطوط زاویه دار و نیم ساز – ترسیم خطوط Ray

۱۰ – ابزار Multiple Points
کار با ابزار Multiple Points – تنظیمات Multiple Points – نقش Divide و Measure

۱۱ – ابزار Donut و دستورهای ویرایشی
کار با ابزار Donut – کاربرد دستور Fill – کار با ابزار Region – کار با Wipeout

۱۲ – تغییر سطح و تقسیم اشكال
تغییر سطح قرارگیری اشکال – کار با دستور Break – تقسیم و اتصال اشكال – گروه بندی Objectها

۱۳ – کار با دستور Array
دستور Rectangular Array – دستور Path Array – دستور Polar Array

۱۴ – کاربرد آرایه در پروژه ها
کاربرد آرایه در پروژه ها (۱) – کاربرد آرایه در پروژه ها (۲) – کاربرد آرایه در پروژه ها (۳) – کاربرد آرایه در پروژه ها (۴)

۱۵ – کاربرد لایه ها
کار با لایه ها – تغییر رنگ لایه ها – تغيير نوع و ضخامت خطوط – پانل Layer Properties – ترسیم بر روی لایه ها – مدیریت لایه ها

۱۶ – تنظیمات لایه ها
کاربرد Freeze ، On و Lock – فیلتر کردن لایه ها – کار با Group Filter – ذخیره کردن لایه ها – وارد کردن لایه ها

۱۷ – پانل Layers و Properties
امکانات پانل (Layers (۱ – امکانات پانل (Layers (۲ – کاربرد پانل Properties – کاربرد Line Type Scale – کاربرد Hide و Isolate

۱۸ – درج هاشور
روش Select Objects – روش Pick Internal Point – اصول ویرایشی Hatch – اتصال هاشور به اشکال – تنظيم Origin

۱۹ – درج و ویرایش گرادیان
درج گرادیان – ویرایش گرادیان

۲۰ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش AutoCAD 2020 – دوره پیشرفته

۱ – هاشور زدن اشکال
کار با Islandها – هاشور زدن قسمت های مشترک – دستور Boundary – هاشور زدن اشکال باز

۲ – تعيين مساحت
کار با دکمه Measure – تعيين مساحت اشکال پیوسته – تعيين مساحت اشکال ترکیبی – تعيين مساحت قسمت های مشترک

۳ – کار با قيدها (1)
قابلیت های Parametric – کار با قيد Coincident – کار با قید Linear – قیدهای کار بر روی دوایر

۴ – کار با قيدها (۲)
کار با قید Perpendicular – سایر قیدهای Geometric – کار با قید Angular – کار با سایر قیدها – ترسیم اشکال توسط قيدها – روش انتخاب سریع

۵ – قابلیت Annotation Scale
کار با Annotation Scale – افزودن مقیاس به Objectها – استفاده از مقیاس ها

۶ – درج و ویرایش متون یک خطی
استفاده از روش Single Line – تنظیمات روش Single Line

۷ – تنظیمات متن
نقش Styleها – تغییر اندازه متون

۸ – درج متون چندخطی و فارسی
استفاده از روش Multiline – اصول ویرایشی متون چند خطی – درج متون فارسی

۹ – دستور PEdit
کار با دستور PEdit – زیر فرمان های دستور (PEdit (۱ – زیر فرمان های دستور (PEdit (۲ – زیر فرمان های دستور (PEdit (۳

۱۰ – کار با دستور Edit Vertex
کار با دستور (Edit Vertex (۱ – کار با دستور (Edit Vertex (۲

۱۱ – اندازه گیری خطوط
اندازه گیری خطوط عمودی و افقی – اندازه گیری خطوط مورب

۱۲ – اندازه گیری سایر اشکال
اندازه گیری زاویه، شعاع و قطر – روش های Jogged و Ordinate – سایر دستورات اندازه گیری

۱۳ – اندازه گیری سریع
روش اندازه گیری سریع – روش های Continue و Baseline

۱۴ – اصول ویرایشی اندازه ها
اصول ویرایشی اندازه ها (۱) – اصول ویرایشی اندازه ها (۲) – کار با Multileaderها

۱۵ – درج جداول
کار با جداول – ایجاد یک جدول جدید

۱۶ – ویرایش جداول
درج متن در جدول – اصول ویرایشی سلول ها – ترازبندی محتویات جدول – کار با Cell Borders – سایر اصول ویرایشی جدول

۱۷ – کار با Block و WBlock
کار با دستور Block – کار با دستور WBlock

۱۸ – ترسيم نقشه معماری (۱)
طراحی Plane – ترسیم دیوارهای پیرامونی – طراحی Interior Walls – ایجاد فضاهای در و پنجره – طراحی در – ویرایش درها

۱۹ – ترسیم نقشه معماری (۲)
طراحی پنجره ها – ویرایش و درج پنجره ها – درج Hatch و متن – اندازه گذاری نقشه – تنظیم اندازه های نقشه – کنترل تنظیمات Baseline

۲۰ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

 

 

مشخصات

تولید کننده

تعداد دیسک

2DVD9

شماره مجوز

0

Categories:

امتیاز محصول (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش AutoCAD 2020 پرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *